Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van WIMPR.nl, Gerrit van Assendelftstraat 19 in Heemskerk.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt

 • onder opdrachtnemer verstaan: WIMPR.nl
 • onder opdrachtgever verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WIMPR.nl.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de Wimpr.Shop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wimpr.Shop behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 5. Door het gebruik van de internetsite van WIMPR.nl en/of het plaatsen van een bestelling en/of het opgeven voor een opleiding/cursus/workshop/e.d. aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan op de internetsite.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Alle aanbiedingen, ook welke zijn weergegeven in de verstrekte prijslijsten, brochures of anders zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn voor opdrachtgever slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.
 3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Opgegeven prijzen zijn slechts voor een bepaalde termijn geldig.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst.

WIMPR.nl zal een overeenkomst of opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de opdrachtgever weigert om mee te werken aan een wijziging van de opdracht, WIMPR.nl niet verantwoordelijk is voor eventuele gebreken in de uitvoering, veroorzaakt door het niet aanpassen van de overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, voor bepaalde tijd geldig en zijn exclusief omzetbelasting,
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.
 4. Alle vermelden prijzen op de site van WIMPR.nl zijn onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen

Artikel 7. Betaling

 1. Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald.
 • contant  (alleen in de showroom)
 • vooruitbetaling / bankoverschrijving
 • Ideal
 • Paypal

Wimpr.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite

Artikel 8. Levering en levertijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft WIMPR.nl er na om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden.
 2. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de WIMPR.nl tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij het foutief invoeren van het adres in de webshop, zal het pakket voor een tweede maal moeten worden aangeboden. De kosten van de tweede levering na correctie adres zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de opdrachtgever.

Artikel 9. Garantie

1. WIMPR.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door WIMPR.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Wimperwebwinkel jegens de WIMPR.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan WIMPR.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan WIMPR.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan WIMPR.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door WIMPR.nl gegrond worden bevonden, zal WIMPR.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WIMPR.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wimpr.Shop tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van WIMPR.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van WIMPR.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. WIMPR.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens WIMPR.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WIMPR.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. WIMPR.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De door WIMPR.nl te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procedé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

Artikel 11. Autorisatie

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die Wimpr.Shop op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Wimpr.Shop.

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien WIMPR.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst een WIMPR.nl ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

In de genoemde gevallen is WIMPR.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Retentierecht

Indien WIMPR.nl goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zicht te houden totdat de verplichtingen uit alle met Wimperwebwinkel gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door WIMPR.nl verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met WIMPR.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van renten en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichtten werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen

 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 7 dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen twee dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.
 2. Indien een klacht gegrond is zal de Wimpr.Shop de werkzaamheden en/of levering alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is. Zal WIMPR.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (aansprakelijkheid)
 3. WIMPR.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 4. Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 7 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Wimpr.Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van Wimpr.Shop. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert Wimpr.Shop gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts.
 2. Wimpr.Shop is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de ter zake gegeven garanties.
 3. Wimpr.Shop is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Wimpr.Shop te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
 5. Wimpr.Shop kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van Wimpr.Shop zijn belast.
 6. Wimpr.Shop is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

 

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan WIMPR.nl zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weergesteldheid, brand, stakingen, bedrijfsstoringen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, energiestoringen, sabotage, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, oorlog, oorlogsdreiging, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
 2. WIMPR.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien WIMPR.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Bevoegde rechter

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en WIMPR.nl, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Haarlem.
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 22.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

© 2017 WIMPR.nl Alle rechten voorbehouden

0